prosinac

6

12. Brošure za djecu

12. Brošure za djecu

  • Sadržajna i metodološka priprema modula s tematskim cjelinama za izobrazno – informativne materijale za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom, idejno rješenje didaktičke igračke za djecu u vrtiću s tematskim cjelinama, izrada ilustracija za potrebe didaktičke igre i brošure, idejno rješenje didaktičke igračke za djecu u osnovnoj školi s tematskim cjelinama, dizajn i grafičko rješenje brošure, priprema za tisak didaktičke igračke, tisak i pakiranje didaktičkih igračaka

Za školsku djecu se planira dizajniranje i grafičko rješenje te tisak i podjela brošure za učitelje i djecu. U suradnji sa obrazovnim institucijama te grafičkom kućom izradit će se dizajn i grafičko rješenje te će se otisnuti 1000 brošura za učitelje i djecu školskog uzrasta (A5, do 4 stranice). Brošure će se zatim distribuirati vrtićima i školama na području grada i općine te će se tamo podijeliti djeci. Nekoliko primjeraka donirati će se i knjižnicama kako bi ostale očuvane duže vrijeme. Ovom se aktivnošću utječe direktno na najmlađu ciljnu skupinu. Od njihove najranije dobi potrebno je pružati im takve informacije i educirati ih u području gospodarenja otpadom kako bi postali svjesni problema koji nas okružuje, a na koji mogu direktno utjecati svojom savjesnošću i ponašanjem. Svi materijali će biti otisnuti na 100% recikliranom papiru.