prosinac

6

17. Letci za turiste

17. Letci za turiste

  • Priprema sadržaja letaka za strane turiste, prijevod na strane jezike, priprema vizualnog i grafičkog prikaza, tisak i podjela letaka

Letci za strane turiste tiskati će se na engleskom, njemačkom i slovenskom jeziku te će sadržavati sve informacije kao i letci za lokalno stanovništvo kako bi turisti bili upoznati sa postupcima gospodarenja otpadom na području u kojem se trenutno nalaze. U suradnji sa stručnjacima pripremit će se sadržaj letka te prijevod na strani jezik. Izradit će se vizualan i grafički prikaz koji će opet biti karakterističan za područje provedbe Programa. Nakon tiskanja letaka, isti će se distribuirati u turističke centre i zajednice kako bi ih strani turisti mogli uzeti kod dolaska na područje provedbe Programa. Letci će se staviti na sve lokacije koje sadrže informativne materijale, kao što su info punktovi te će ih se distribuirati svim pružateljima smještajnih i ugostiteljskih usluga na području provedbe kako bi bili lako dostupni turistima. I strane letke će se također dijeliti u nekoliko navrata kako se informacije o gospodarenju otpadom ne bi zanemarile. Letci će biti tiskani na 100% recikliranom papiru. Dio letaka za strane turiste također će se tiskati i na Brailleovom pismu.