Upišite naziv otpada koji želite sortirati

Npr: Tetrapak, Vrata, Boce, Baterije ...

Ako Vaš predmet ne postoji u tražilici, molimo isti pošaljite na info@smece.hr te će biti uvršten u bazu sa opisom pravilnog zbrinjavanja

Tražili ste: ambalaža deterdženta od kartona

Način odlaganja

Spremnik za otpadni papir i karton ili Spremnik za miješani komunalni otpad

Upute

Čista kartonska ambalaža može se odbaciti u spremnik za otpadni papir i karton, dok se onečišćena ambalaža baca u spremnik za miješani komunalni otpad ili u reciklažno dvorište.