prosinac

5


Notice: Undefined variable: article in /home/smece/public_html/wp-content/themes/smece-hr/single.php on line 24

Notice: Trying to get property of non-object in /home/smece/public_html/wp-content/themes/smece-hr/single.php on line 24
2. Tisak i podjela izobrazno-informativne brošure

2. Tisak i podjela izobrazno-informativne brošure

  • Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i podjela brošura

Izrada koncepta i sadržaja s dizajnom, tiskom i podjelom brošure koja će biti edukativnog karaktera s navodima o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju. Brošura će za razliku od letka biti više prilagođena ciljanim skupinama i sadržavati će više informacija i uputa te će biti detaljnije opisani postupci potrebni za pravilno postupanje s otpadom uz prioritetno sprječavanje nastanka otpada i primarnoj selekciji otpada te kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Brošura će se također tiskati u obliku infografike sa što jednostavnijim dizajnom i razumljivim tekstom kako bi koristila svim ciljnim skupinama te bi ju što više građana moglo razumjeti i tim putem naučiti kako zbrinuti otpad koji sami proizvode. Dizajn će se prioritetno usmjeriti prema jednostavnosti i vizualnom karakteru radi što jednostavnijeg i bržeg informiranja o otpadu koji nastaje te na koji način pravilno gospodariti s istim. Na brošuri će se nalaziti informacije o dostupnosti spremnika na javnim površinama na području provedbe Programa i informacije o funkcioniranju reciklažnog dvorišta. Upute građanima kamo sa kojom vrstom otpada biti će jasno napisane i popraćene slikama, znakovima i obilježjima vezanim uz vrste otpada kako bi građani mogli razumjeti i naučiti u koju vrstu spremnika pripada koja vrsta otpada. Podjela brošura vršiti će se također u nekoliko navrata tijekom provedbe projekta kako bi se kod građana konstantno utjecalo na uočavanje i percepciju informacija o problemima u pogledu gospodarenja otpadom. Brošure će se distribuirati na isti način kao i letke, odnosno, na svaku adresu građana na području provedbe Programa. U planu je tiskanje 20000 brošura. Brošurama će se  također informirati preko 90% građana, a iste će biti tiskane na 100% recikliranom papiru. Dio brošura također će se tiskati na Brailleovom pismu kako bi bile dostupne i slijepim i slabovidnim osobama.